Σε ΦΕΚ η έγκριση από την ΕΕΤΤ του RUO για την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

Κυκλοφόρησε στις 30 Απριλίου 2007 το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΕΕΤΤ για την έγκριση της νέας Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), γνωστή και ως RUO (ΦΕΚ 620/Β/25-4-2007).

Η συγκεκριμένη απόφαση της ΕΕΤΤ, που αποτέλεσε προϊόν μακράς και ενδελεχούς διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας, πέρα από την εκ του νόμου προβλεπόμενη Δημόσια Διαβούλευση, διεξήχθη λεπτομερής διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ρυθμίζει τις σχέσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τον ΟΤΕ σε θέματα ΑΠΤΒ. Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο αυτό, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο σχετικό κείμενο που είχε προτείνει ο ΟΤΕ, έτσι ώστε, η νέα Προσφορά Αναφοράς, που αντικαθιστά αυτήν του 2001, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, προς όφελος του ανταγωνισμού και του καταναλωτή.

Μέσω της ΑΠΤΒ, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν άλλους, εκτός του ΟΤΕ, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας αλλά και πρωτοπόρων υπηρεσιών όπως το λεγόμενο “γρήγορο” internet, την ΙP τηλεφωνία (VoIP) και συνδρομητική τηλεόραση (IPTV). Στην περίπτωση αυτή, ο Τοπικός Βρόχος δηλαδή το τμήμα του τηλεφωνικού δικτύου που συνδέει το χώρο του συνδρομητή με το Αστικό Κέντρο (Α/Κ) του ΟΤΕ, απελευθερώνεται (“αδεσμοποιείται”) και αποδίδεται με εκμίσθωση χρήσης από τον ΟΤΕ στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιεί για την παροχή στον συνδρομητή των εν λόγω υπηρεσιών.

Η νέα Προσφορά Αναφοράς ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο ΟΤΕ παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και ευκολίες πρόσβασης (κυρίως τα δικαιώματα συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ) στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπό όρους ανταγωνιστικούς υπηρεσίες ΑΠΤΒ στους καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ότι η Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ δε ρυθμίζει τις συμβατικές σχέσεις σε επίπεδο λιανικής μεταξύ των παρόχων και των συνδρομητών.

Ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία της Προσφοράς Αναφοράς είναι η εφαρμογή νέων διαδικασιών για την παροχή τοπικών βρόχων, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή παρόχου με την ελάχιστη δυνατή διακοπή υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη. Επισημαίνεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να αλλάζει πάροχο ή/και υπηρεσία κρατώντας τον ίδιο αριθμό.

Παράλληλα, το νέο RUO ρυθμίζει τις διαδικασίες μετάβασης μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών:

*Από χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε Πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.
*Από χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο με παράλληλη αίτηση φορητότητας.
*Από χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.
*Από μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σε πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.
*Από μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σε πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο με παράλληλη αίτηση φορητότητας.

Επιπλέον, εισάγονται διαδικασίες όσον αφορά την:

*Αλλαγή παρόχου μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και την
*Αλλαγή παρόχου πλήρους πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.

Περισσότερα http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/NewsReleases/PressReleases/DT_02_05_07.html
http://www.eett.gr/EETT/CostumerInformation/AP428_038.pdf