ΣΑΤΠΕ VS OTE,επεισοδιο 5899.

Σε καταγγελία του ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προχώρησε σήμερα ο ΣΑΤΠΕ.

Η κίνηση αυτή του Συνδέσμου πραγματοποιείται σε συνέχεια επιστολής που απέστειλε ο ΟΤΕ μεταξύ άλλων, στις εταιρείες – μέλη του ΣΑΤΠΕ και δηλώνει την απόφασή του να προχωρεί σε απορρίψεις αιτημάτων ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα που αποστέλλουν πάροχοι στον ΟΤΕ για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται ρητά στον «Κανονισμό Εισαγωγής Προεπιλογής Φορέα στην Ελληνική Αγορά» .

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να απορρίψει αιτήματα ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα μόνο για 4 περιοριστικά αναφερόμενους και αποκλειστικούς λόγους και ειδικότερα:

o εάν τα στοιχεία του αιτούντος συνδρομητή διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του ο ΟΤΕ,

o εάν η προεπιλογή του ενδιαφερόμενου συνδρομητή δεν είναι σύμφωνη με τα σχήματα της προεπιλογής που ορίζονται στον Κανονισμό,

o εάν στην αίτηση δεν αναφέρεται ο προεπιλεγμένος Πάροχος και

o εάν η αίτηση αφορά αναλογικό κέντρο.

Επιπλέον, με τον ίδιο Κανονισμό ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να καταγγείλει κάποιον πάροχο στην ΕΕΤΤ και η Επιτροπή με τη σειρά της να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον κάποιος πάροχος ή προστηθείς του δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία κάποιου προσώπου παρουσιάζοντας τον σύμφωνο με την ενεργοποίηση, κατάργηση, αλλαγή σχήματος ή αλλαγή παρόχου προεπιλογής ή/ και παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Ο ΟΤΕ όμως για άλλη μία φορά και παρά την ιδιαίτερη υποχρέωση που έχει να απέχει από αθέμιτα ανταγωνιστικές ενέργειες, λόγω της σημαντικής του ισχύος στην αγορά, επιλέγει να παρακάμψει το νόμο και προβαίνει αυθαίρετα σε τηλεφωνικό έλεγχο των ονομαστικών καταστάσεων των συνδρομητών που παραλαμβάνει από τις εταιρείες, με αιτήματα ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα. Καταγράφει δε τις εν λόγω συνομιλίες με σκοπό – όπως ισχυρίζεται – την διακρίβωση του αν πράγματι οι καταστάσεις αυτές ανταποκρίνονται σε αληθινά αιτήματα των συνδρομητών των αντίστοιχων παρόχων. Στη συνέχεια, ο ίδιος αυτόβουλα αγνοεί τις νόμιμες διαδικασίες και δηλώνει απερίφραστα ότι εάν κάποιο αίτημα αποδειχθεί ότι δεν είναι αληθινό, απορρίπτει την ενεργοποίηση της εν λόγω προεπιλογής.

Επιπλέον, με την πρακτική αυτή ο ΟΤΕ δεν παραβιάζει μόνο την τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αλλά και τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφού οι καταστάσεις με τα αιτήματα ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα αποστέλλονται στο Τμήμα Χονδρικής του ΟΤΕ, το οποίο, όπως είναι ευνόητο, έχει ως πελάτες μόνο εταιρείες κι όχι φυσικά πρόσωπα-συνδρομητές. Οι τελευταίοι μπορούν να έχουν συμβατική σχέση μόνο με το Τμήμα Λιανικής του ΟΤΕ.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το Τμήμα Χονδρικής του ΟΤΕ προβαίνει σε έλεγχο στοιχείων συνδρομητών. Ο έλεγχος αυτός συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την κείμενη νομοθεσία, για την οποία το Τμήμα Χονδρικής του ΟΤΕ δεν έχει τη συγκατάθεση συνδρομητών των παρόχων, δεν προβλέπεται από το νόμο και δεν είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση σύμβασης μεταξύ παρόχου και συνδρομητή που καταθέτει αίτηση προεπιλογής φορέα.

Με τη σημερινή καταγγελία του, ο ΣΑΤΠΕ αναμένει οι αρχές να επιληφθούν άμεσα προκειμένου ο ΟΤΕ να παύσει την παράνομη αυτή συμπεριφορά και να συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισμό που ισχύει για την προεπιλογή φορέα.

Καημενουλι ΟΤΕ,ολοι μαζι σου τα εχουν.
Γιατι?

http://www.presspoint.gr/release.asp?id=73866