Πρόβλημα windowsupdate με windows xp installation+sp2+sp3

Εάν κάνετε καινούργια εγκατάσταση τα xp, περάσετε το sp2 και μετά το sp3 (η ακόμη και nlited xp+sp2 και από πάνω το sp3) ίσως να μην μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση τα updates (ακόμη και τα critical που κατεβαίνουν μέσα από τα windows).

Λύση: κάντε re-register τα .dll files για το windowsupdates

1ον: κάντε stop τις  Background Intelligent Transfer Service (BITS), .ASPnet  (εάν κάνατε εγκατάσταση το .net)  και τις CryptographicServices από το  administrative tools
2ον: κάντε rename τους φακέλους SoftwareDistribution και Catroot2 μέσα στο Windows/System32
3ον: ξεκινήστε πάλι τα BITS,AUTOMATIC UPDATES ,CRYPTOGRAPHIC SERVICES

4ον:κάντε register τα παρακάτω από command line (ή πιο εύκολα φτιάξτε ένα αρχείο .bat και γράψτε μέσα τα παρακάτω)

cd /d %SystemRoot%system32
Regsvr32 wups2.dll /s
Regsvr32 licdll.dll /s
Regsvr32 regwizc.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 comcat.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /i /s
regsvr32 asctrls.ocx /s
regsvr32 oleaut32.dll /s
regsvr32 shdocvw.dll /I /s
regsvr32 shdocvw.dll /s
regsvr32 browseui.dll /s
regsvr32 browseui.dll /I /s
regsvr32 msrating.dll /s
regsvr32 mlang.dll /s
regsvr32 hlink.dll /s
regsvr32 mshtmled.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
regsvr32 plugin.ocx /s
regsvr32 sendmail.dll /s
regsvr32 scrobj.dll /s
regsvr32 mmefxe.ocx /s
regsvr32 corpol.dll /s
regsvr32 jscript.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 imgutil.dll /s
regsvr32 thumbvw.dll /s
regsvr32 cryptext.dll /s
regsvr32 rsabase.dll /s
regsvr32 inseng.dll /s
regsvr32 iesetup.dll /i /s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 actxprxy.dll /s
regsvr32 dispex.dll /s
regsvr32 occache.dll /s
regsvr32 occache.dll /i /s
regsvr32 iepeers.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /i /s
regsvr32 cdfview.dll /s
regsvr32 webcheck.dll /s
regsvr32 mobsync.dll /s
regsvr32 pngfilt.dll /s
regsvr32 licmgr10.dll /s
regsvr32 icmfilter.dll /s
regsvr32 hhctrl.ocx /s
regsvr32 inetcfg.dll /s
regsvr32 tdc.ocx /s
regsvr32 MSR2C.DLL /s
regsvr32 msident.dll /s
regsvr32 msieftp.dll /s
regsvr32 xmsconf.ocx /s
regsvr32 ils.dll /s
regsvr32 msoeacct.dll /s
regsvr32 inetcomm.dll /s
regsvr32 msdxm.ocx /s
regsvr32 dxmasf.dll /s
regsvr32 l3codecx.ax /s
regsvr32 acelpdec.ax /s
regsvr32 mpg4ds32.ax /s
regsvr32 voxmsdec.ax /s
regsvr32 danim.dll /s
regsvr32 Daxctle.ocx /s
regsvr32 lmrt.dll /s
regsvr32 datime.dll /s
regsvr32 dxtrans.dll /s
regsvr32 dxtmsft.dll /s
regsvr32 WEBPOST.DLL /s
regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
regsvr32 POSTWPP.DLL /s
regsvr32 CRSWPP.DLL /s
regsvr32 FTPWPP.DLL /s
regsvr32 FPWPP.DLL /s
regsvr32 WUAPI.DLL /s
regsvr32 WUAUENG.DLL /s
regsvr32 ATL.DLL /s
regsvr32 WUCLTUI.DLL /s
regsvr32 WUPS.DLL /s
regsvr32 WUWEB.DLL /s
regsvr32 wshom.ocx /s
regsvr32 wshext.dll /s
regsvr32 vbscript.dll /s
regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
exit 

τρέξτε το .bat και μετά λογικά θα μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση τα updates (σε εμένα τουλάχιστον δούλεψε).

το πρόβλημα ίσως να αντιμετωπίζεται με nlite ενσωμάτωση του sp3.