Οι πιο συνηθισμένες επεκτάσεις των Windows

Τα περισσότερα αρχεία των Windows έχουν τα λεγόμενα file extentions, δηλαδή κάποια γράμματα μετά το όνομα του αρχείου, που συνήθως δηλώνουν και με τι τύπο προγράμματος μπορούν να προβληθούν, ανοιχθούν ή επεξεργαστούν γενικότερα.

Μερικές από τις γνωστότερες επεκτάσεις σας τις παραθέτουμε παρακάτω:

ACE – ACE Archiver compression file.
AIF – Audio Interchange File used with SGI and Macintosh applications.
ANI – Animated cursors used in Microsoft Windows.
API – Application Program Interface.
ART – Clipart.
ASC – ASCII text file.
ASM – Assembler code.
ASP – Microsoft Active Server Page.
AVI – Audio/Video Interleaved used for Windows based movies.
BAK – Backup Files.
BAS – BASIC programming language sourcecode.
BAT – MS-DOS batch file.
BFC – Briefcase document used in Windows.
BIN – Binary File.
BIN – MacBinary-encoded files.
BMP – Bitmap format.
BUD – Backup Disk for Quicken by Intuit.
BZ2 – Bzip2-compressed files.
C – C source file.
CAT – Security Catalog file.
CBL – Cobol code.
CBT – Computer Based Training.
CDA – Compact Disc Audio Track.
CDT – Corel Draw Template file.
CFML – ColdFusion Markup Language.
CGI – Common Gateway Interface. Web based programs and scripts.
CHM – Compiled HTML Help files used by Windows.
CLASS – Javascript Class file.
CLP – Windows Clipboard file.
CMD – Dos Command File.
COM – Command File.
CPL – Control panel item – The settings in Control Panels represent
CPL files in the WindowsSystem folder.
CPP – C++ programming language source code.
CSS – Cascading Style Sheet. Creates a common style reference for a set of web pages.
CSV – Comma Separated Values format.
CMF – Corel Metafile.
CUR – Cursor in Microsoft Windows.
DAO – Registry Backup file for Windows registry.
DAT – Data file.
DD – Compressed Archive by Macintosh DiskDoubler.
DEB – Debian packages.
DEV – Device Driver.
DIC – Dictionary file.
DIR – Macromedia Director file.
DLL – Dynamic Linked Library. Microsoft application file.
DOC – Document format for Word Perfect and Microsoft Word.
DOT – Microsoft Word Template.
DRV – Device Driver.
DS – TWAIN Data source file.
DUN – Dial-up networking configuration file.
DWG – Autocad drawing.
DXF – Autocad drawing exchange format file.
EMF – Enhanced Windows Metafile.
EML – Microsoft Outlook e-mail file.
EPS – Encapsulated PostScript supported by most graphics programs.
EPS2 – Adobe PostScript Level II Encapsulated Postscript.
EXE – DOS based executable file which is also known as a program.
FFL – Microsoft Fast Find file.
FFO – Microsoft Fast Find file.
FLA – Macromedia Flash movie format.
FNT – Font file.
GIF – Graphics Interchange Format that supports animation. Created by CompuServe and used primarily for web use.
GID – Windows global index. Contains the index information used by “Help” in Windows.
GRP – Microsoft Program Manager Group.
GZ – Unix compressed file.
HEX – Macintosh binary hex(binhex) file.
HLP – Standard help file.
HT – HyperTerminal files.
HQX – Macintosh binary hex(binhex) file.
HTM – Hyper Text Markup. This markup language is used for web design.
HTML – Hyper Text Markup Language. This markup language is used for web design.
ICL – Icon Library File.
ICM – Image Color Matching profile.
ICO – Microsoft icon image.
INF – Information file used in Windows.
INI – Initialization file used in Windows.
JAR – Java Archive. A compressed java file format.
JPEG – Compression scheme supported by most graphics programs and used predominantly for web use.
JPG – More common extension for JPEG described above.
JS – JavaScript File – A text file containing JavaScript programming code.
LAB – Microsoft Excel mailing labels.
LGO – Windows 9x startup logo.
LIT – eBooks in Microsoft Reader format.
LNK – Windows 9x shortcut file.
LOG – Application log file.
LSP – Autocad(visual) lisp program.
MAQ – Microsoft Access Query.
MAR – Microsoft Access Report.
MDB – Microsoft Access DataBase File.
MDL – Rose model file. Opens with Visual Modeler or Rational Rose.
MID – MIDI music file.
MOD – Microsoft Windows 9.x kernel module.
MOV – Quicktime movie.
MP3 – MPEG Audio Layer 3.
MPEG – Animation file format.
MPP – Microsoft Project File.
MSG – Microsoft Outlook message file.
MSG – Fidonet messages.
NCF – Netware command File.
NLM – Netware loadable Module.
O – Object file, used by linkers.
OCX – ActiveX Control: A component of the Windows environment.
OGG – Ogg Vorbis digitally encoded music file.
OST – Microsoft Exchange/Outlook offline file.
PAK – WAD file that contains information about levels, settings, maps, etc for Quake and Doom.
PCL – Printer Control Language file. PCL is a Page Description Language developed by HP.
PCT – Macintosh drawing format.
PDF – Portable Document File by Adobe. Viewable in a web browser or
with Adobe Acrobat.
PDF – Printer Description File. Provides printer support for certain
applications.
PDR – Port driver for windows 95. It is actually a virtual device driver (vxd).
PHP – Web page that contains a PHP script.
PHTML – Web page that contains a PHP script.
PIF – Program Information File
PIF – Vector graphics GDF file(IBM Mainframe)
PIF – Macintosh Compressed archive
PL – Perl source code file.
PM – Perl Module.
PM3 – PageMaker 3.0 document.
PM4 – PageMaker 4.0 document.
PM5 – PageMaker 5.0 document.
PM6 – PageMaker 6.0 document.
PNG – Portable Network Graphic file.
POL – System Policy file for Windows NT.
POT – Microsoft PowerPoint design template.
PPD – PostScript Printer description file used in Macintosh and Windows operating systems to provide printer specific features to a driver.
PPS – Microsoft PowerPoint slide show.
PPT – Microsoft PowerPoint presentation(default extension).
PRN – A print file created as the result of “printing to file”.
PS – PostScript file.
PSD – Native Adobe Photoshop format.
PSP – Paint Shop Pro image.
PST – Personal Folder File for Microsoft Outlook.
PUB – Microsoft Publisher document.
PWL – Windows Password list file.
QIF – Quicken Import file.
RAM – RealAudio Metafile.
RAR – RAR compressed archive created by Eugene Roshall.
RAW – Raw File Format.
RDO – Raster Document Object. Proprietary file type used on Xerox
Digipath Scan and Makeready workstations.
REG – Registry file that contains registry settings.
RM – RealAudio video file.
RPM – RedHat Package Manager.
RSC – Standard resource file.
RTF – Rich Text Format.
SCR – Screen Saver file.
SEA – Self-extracting archive for Macintosh Stuffit files.
SGML – Standard Generalized Markup Language.
SH – Unix shell script.
SHTML – HTML file that supports Server Side Includes(SSI).
SIT – Compressed Macintosh Stuffit files.
SMD – SEGA mega drive ROM file.
SVG – Adobe scalable vector graphics file.
SWF – Shockwave Flash file by Macromedia.
SWP – DOS swap file.
SYS – Windows system file used for hardware configuration or drivers.
TAR – Unix Tape Archive.
TGA – Targa bitmap.
TIFF – Tagged Image File Format. Universal graphics format supported
by most graphics applications.
TMP – Windows temporary file.
TTF – True Type font.
TXT – Text Format.
UDF – Uniqueness Definition File. Used for Windows unattended installations.
UUE – UU-encoded file.
VBX – Microsoft Visual basic extension.
VM – Virtual Memory file.
VXD – Windows 9x virtual device driver.
WAV – Waveform sound file.
WMF – Windows Metafile (graphics format).
WRI – Write Document: This is equivalent to RTF, Rich Text Format,
that enables saving text with formatting information.
WSZ – Winamp Skin.
XCF – The GIMP’s native image format.
XIF – Wang imaging file. Wang Image Viewer comes with Windows 95/2000.
XIF – Xerox Image file (same as TIFF).
XIF – Image file eXtended by ScanSoft is similar to TIFF and is a Pagis application format.
XLS – Microsoft Excel Spreadsheet.
XLT – Microsoft Excel Template.
XML – Extensible markup language.
XSL – XML style sheet.
ZIP – Compressed Zip archive.