Μεταφορά του Quake 2 στην java. Παίξτε το μέσα στον browser !!!!

Μία γερμανική εταιρία η Bytonic μετέφερε τον κώδικα του quake 2 που δίνει η ID από τη C στην java, και με χρήση μερικών ενδιαμέσων πλέον μπορείτε να παίξετε το quake 2 μέσα στον browser σας με χρήση του webstart.

To αρχείο που κατεβαίνει απο το webstart είναι ~38ΜΒ
http://www.bytonic.de/html/jake2.html
http://developers.slashdot.org/article.pl?sid=05/11/28/1246209&tid=112&tid=108&tid=10