Φορητοί υπολογιστές με έκπτωση για το 20% των νεοεισακτέων φοιτητών

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006 – 2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβραβεύει 12.584 πρωτοετείς φοιτητές των εισαγωγικών εξετάσεων 2006, που εισήχθηκαν στη Σχολή ή το Τμήμα της επιλογής τους σε υψηλή θέση.

Για το σκοπό αυτό, μέσω της δράσης «ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ», παρέχεται στους δικαιούχους φοιτητές επιδότηση που αντιστοιχεί στο 80% του κόστους απόκτησης νέου φορητού υπολογιστή, με μέγιστη επιδότηση € 500 (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.).
Η δράση συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Δικαίωμα επιδότησης νέου φορητού υπολογιστή έχει το 20% των εισαχθέντων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2006.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα όλοι οι φοιτητές.

http://www.destinpsifiaka.gr/index.html