Εξέλιξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

12 Φεβρουαρίου 2007
Παρατηρήσεις & Συμπεράσματα για την Εξέλιξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Δ’ Εξαμηνιαία Αναφορά του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για την Εξέλιξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα:

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων την 1η Ιανουαρίου 2007 ήταν 4,39%, αυξημένη κατά 65% σε σχέση με έξι μήνες νωρίτερα. Όμως στην ΕΕ-15 το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 16,7% (ετήσια αύξηση 4,8%) και στην ΕΕ-25 ξεπέρασε το 14,9% (ετήσια αύξηση 4,4%). Η Ελλάδα μπορεί να συγκλίνει με την Ευρώπη των 25, εντός της ερχόμενης πενταετίας.

Στην Ελλάδα, ο βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους) την 1η Ιανουαρίου 2007 ανήλθε στο 4,39% συγκρινόμενη με 2,66% της 1η Ιουλίου 2006, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 65%.
Παράλληλα, εξαιρετικά θετικό είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα, το μέσο πλήθος των μηνιαίων αιτήσεων για νέες ευρυζωνικές συνδέσεις (ADSL) κυμαίνεται στα επίπεδα των 37.650 (β’ εξάμηνο 2006), παρατηρείται δηλαδή αύξηση της ζήτησης που ξεπερνά το 40%, σε σχέση με τα δεδομένα του προηγούμενου εξαμήνου.
Την 1η Ιανουαρίου 2007 ο συνολικός αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τις 487.893 συνδέσεις με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ από την ΕΕΤΤ και τον ΟΤΕ.

Στην Ευρώπη ο μέσος όρος του βαθμού διείσδυσης της ευρυζωνικότητας (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους) στις χώρες που απαρτίζουν την ΕΕ-15, άγγιξε το 16,7% (1η Ιουλίου 2006) έναντι 14,46%, τον Ιανουάριο 2006. Κατά συνέπεια και καθώς την 1η Ιουλίου 2005 ο μέσος όρος ανερχόταν στο 11,9%, συμπεραίνουμε ότι σε ετήσια βάση η διείσδυση αυξήθηκε κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, κατά το ίδιο διάστημα στις χώρες που απαρτίζουν την ΕΕ-25, το ποσοστό διείσδυσης ανήλθε στο 14,9%, σημειώνοντας αύξηση 4,4 ποσοστιαίων μονάδων σε επίπεδο έτους
Έχει ενδιαφέρον να σημειθεί ότι με βάση την ποσοστιαία διείσδυση και την αυξητική δυναμική στην Ευρώπη των 25, σχηματίζονται 4 ομάδες χωρών. Ειδικότερα:
? η Δανία και η Ολλανδία αποτελούν τους «πρωτοπόρους» και διατηρούν πρωτεύοντα ρόλο,
? χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι οι «ανερχόμενοι ηγέτες»,
? μεταξύ άλλων, η Ιταλία και η Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως «έντονα αναπτυξιακές»
? ενώ χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, αποτελούν παραδείγματα «ήπια αναπτυξιακών χωρών»

Η σημαντικά αυξημένη τάση στην απόκτηση ευρυζωνικών συνδέσεων που σημειώθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο στην Ελλάδα, συνδέεται άμεσα και με την πτωτική πορεία του μέσου συνολικού κόστους απόκτησης του εξοπλισμού ανά ταχύτητα πρόσβασης.
Ειδικότερα, σε όλες τις ταχύτητες (βασική, μέση και υψηλή πρόσβαση), ο ρυθμός πτώσης τιμών/ kbps ξεπερνά το 50% σε εξαμηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη και τον πρόσφατο διπλασιασμό των ονομαστικών ταχυτήτων πρόσβασης.
Μάλιστα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι:
• Το κόστος ανά kbps πρόσβασης μειώθηκε με μέσο ρυθμό περί του 53,8% στο β’ εξάμηνο του 2006 στη βασική ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης.
• Το κόστος ανά kbps πρόσβασης μειώθηκε με μέσο ρυθμό περί του 53,2% στο β’ εξάμηνο του 2006 στη μέση ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης.
• Το κόστος ανά kbps πρόσβασης μειώθηκε με μέσο ρυθμό περί του 51,3% στο β’ εξάμηνο του 2006 στην υψηλή ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εγχώριες λιανικές τιμές στις ευρυζωνικές συνδέσεις αορίστου χρόνου, δεν είναι πλέον οι πιο ακριβές στην Ευρώπη, ενώ, οι τιμές που προσφέρουν οι εταιρείες σε νέους πελάτες, κυμαίνονται στα μέσα επίπεδα της ΕΕ-25.
Παρατηρείται σημαντική αύξηση στην κατοχή υπολογιστών μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων (2005 και 2006), όσον αφορά στους οικιακούς χρήστες. Ειδικότερα, η διείσδυση των υπολογιστών το 2005, κυμάνθηκε στα επίπεδα του 39%, ενώ το 2006 ανήλθαν στο 42%, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7%.
Αναφορικά με το στόχο της Λισσαβόνας για τις διαδικτυακές συνδέσεις των νοικοκυριών (επίτευξη διείσδυσης 30% στα νοικοκυριά), προκύπτει ότι η Ελλάδα πλησιάζει στην εκπλήρωσή του.
Το χάσμα στη διείσδυση του Διαδικτύου μεταξύ περιφερειών και του συνόλου της χώρας βαίνει μειούμενο, γεγονός που σηματοδοτεί ανάπτυξη της αγοράς Διαδικτύου σε όλη τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια της Αττικής διατηρεί ηγετική θέση στους οικιακούς χρήστες που ξεπερνά το 37%, σημαντική αύξηση της διείσδυσης, μεγαλύτερη του 50% σημειώνεται στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Περισσότερα http://www.observatory.gr/Files/press_releases/FS_BROADBAND%20120207_v2.pdf