Computer slang

Ως Computer slang περιγράφουμε την συντομογραφία και τα διάφορα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται συνεχώς στα διάφορα chatrooms και forums του διαδικτύου που πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνουν. Για να μη ψάχνετε άδικα, δείτε μερικά από τα γνωστότερα.

te*beam*, I’m very proud.
*blush*, (I am) blushing. (I can’t believe that I said that.)
*g* , Giggle
*H* , Hug
*K* , Kiss
*poof* , Has left the chat room.
*W* , Wink
🙁 or :-(, (I have a) frown.
🙂 or :-), (I am) smiling at you.
😛 or :-P, (I am sticking out my) tongue at you.
:p~ or :-p~, (I am) drooling.
:-PpPpPpPp, (I am giving you the) raspberry.
😉 or ;-), (I am) winking at you.
, (I have a) big grin.
, (I have a) big s*** eating grin.
, (I have an) evil grin.
, (I have a) grin.
, (I have a) very big grin.
, (I have a) wicked grin.
100, NATURE CALLS/PIT STOP
20, Location
404, I have no clue (what you get when you enter a wrong URL)
73, Best Regards
88, Love and Kisses
AFAIK, As Far As I Know
AFJ, April Fool’s Joke
AFK, Away From Keyboard
AKA, Also known as
ASAP, As Soon As Possible
ATYS, Anything You Say
AWHFY, Are we having fun yet ?
B4, Before
B4N, Bye for Now !
BAD, Broken as Designed
BAS, Big A** Smile
BBFN, Bye Bye For Now
BBIAB, Be Back In A Bit
BBL, Be Back Later
BBN , Bye Bye Now
BBR, Burnt Beyond Repair
BBS , Be Back Soon
BCNU, Be seein?you !
BEG , Big Evil Grin
BF , Boy Friend
BFD, Big Fucking Deal
BFI, Brute Force and Ignorance
BFN, Bye For Now
BG, BackGround
BIBO, Beer In, Beer Out
BION, Believe it or not
BMTIPG, Brilliant minds think in parallel gutters
BRB , Be Right Back
BRS, Big Red Switch
BTA, But than Again
BTAIM, Be that as it may
BTOBD, Be there or be dead
BTSOOM, Beats the S**t Out Of Me
BTW , By The Way
BWL , Bursting With Laughter
BWQ, Buzz World Quotient
C&G , Chuckle and Grin
CADET, Can?t add, doesn?t even try
CI$, Compuserve Information $ervice
CICO, Coffee In, Coffee Out
CID, Crying In Disgrace
CIS, Compuserve Information System ™
CNP… , Continued in Next Post
CO, Conference
CP, Chat Post(a chat message)
CRBT, Crying Real Big Tears
CRPG, Character (or computer) Role Playing Game
CSG, Chuckle Snicker Grin
CU, See you
CUL8R, See you later
CYA, See You (Seeya)
CYA , See Ya
CYAL8R , See You Later (Seeyalata)
CYL, See You Later
DIIK, Damned If I Know
DL or D/L, Download
DLTBBB , Don’t Let The Bed Bugs Bite
DOM, Dirty Old Man
DTRT, Do The Right Thing
DWIMC, Do What I Mean, Correctly
DWIMNWIS, Do What I Mean, Not What I Say
EG, Evil Grin
EMSG , Email Message
ESAD, Eat S… and Die
ETLA, Extended Three Letter Acronym
F2F, Face-To-Face
FC, Fingers Crossed
FCFS, First come, first served
FDROTFL, Falling Down Rolling On The Floor Laughing
FFRD, Flying freep in a rolling donut
FIIK, Fucked If I Know
FISH, First In, Still Here
FITB, Fill In The Blanks
FOAD, Fuck Off And Die
FOAF, Friend of A Friend
FOD, Finger Of Death
FOTCL, Falling Off The Chair Laughing
FRED, Flaming Ridiculous Electronic Device
FROPPED, Fucking dROPPED (as in “dropped carrier” or kicked off the phone line or network)
FTBOMH , From The Bottom Of My Heart
FTF, Face to Face
FUBAR, F*ed up beyond all recognition
FUD, Fear, uncertainty, and doubt
FURTB, Full up ready to burst (about hard disk drives!)
FWIW, For what it?s worth
FYA, For Your Amusement
FYATHYRIO, Fuck You And The Horse You Rode In On
FYBITS, Fuck You Buddy – I’m The Sysop
FYI , For Your Information
G, Grin (usally typed )
g, d&r, Grinning, drcking, and running
g, d&rf, Grinning, drcking, and running FAST !
g, d&rvvf, Grinning, drcking, and running VERY VERY FAST !
GA, Go Ahead
GAL, Get A Life
GD&R, Grinning – Ducking & Running (usually left at the end of a digging message)
GDW, Grin, Duck and Weave
GF , Girl Friend
GFN, Gone For Now
GFN , Gone For Now
GFR, Grim File Reaper (pervasive data destroyer)
GGC, Goo Goo Cluster (cause zits & intestinal blockage)
GGP, Gotta Go Pee
GIGO, Garbage in, Garbage Out
GIWIST, Gee I Wish I’d Said That
GLGH, Good Luck and Good Hunting
GMBO, Giggling My Butt Off
GMTA , Great Minds Think Alike
GOWI, Get on with it
GP, F, Go Puke, Fast !
GPF, General Protection Fault
GROK, As in “I GROK”- means thorough understanding. From R.A. Heinlein’s “Stranger in a Strange Land”

GTSY , Glad To See You
H&K , Hug and Kiss
HABU , Have A Better ‘Un
HAGN , Have A Good Night
HAGU , Have A Good ‘Un
hey!, Hi, how ya doing? It’s good to see you again.
HHIS , Hanging Head in Shame
HHOJ, Ha Ha Only Joking
HHOK, Ha Ha Only Kidding
HHOS, Ha Ha Only Serious
HLAYK, Here’s Looking At You Kid (a parting)
HSIK, How Should I Know ?
HUB, Head Up Butt
IAAA, I am an accountant
IAAL, I am a Lawyer
IAC, In any case
IAE, Un any event
IAE, In Any Event
IANAA, I am not an accountant
IANAL, I AM NOT A LAWYER
IC, I See
ICOCBW, I Could Of Course Be Wrong
IGP, I Gotta Pee
IIABDFI, If it ain?t broke, don?f fix it.
IMAO, In My Arrogant Opinion.
IMCO, In My Considered Opinion
IME, In My Experience
IMHO , In My Humble Opinion
IMNSHO , In My Not So Humble Opinion
IMO , In My Opinion
IMPOV, In my point of view
IOW, In Other Words
IRL , In Real Life
ITFA, In the final analysis
IWALU , I Will Always Love You
IWBNI, It Would Be Nice If
IYFEG, Insert Your Favourite Ethnic Groupp
JAM, Just a minute (just a moment)
JAS, Just a second
JAWS, Just another Windows shell
jeesh, Cookie is exasperated again!
JIC, Just In Case
JMO, Just My Opinion
JSNM, Just Stark Naked Magic
JTLYK, Just To Let You Know
k, okay
KISS, Keep It Simple – Stupid
KIT , Keep In Touch
KMA, Kiss my a**
KOC, Kiss On Cheek
KOL, Kiss On Lips
L8R , Later
L8R G8R , Later ‘Gater
LAB&TYD, Life’s A Bitch & Then You Die.
LABATYD, Life?s a bitch and then you die
LHM, Lord Help Me
LHO, Laughing Head Off
LHU , Lord Help Us
LMAO, Laughing My Arm Off
LMAO, Laughing My A$$ Off
LMSO, Laughing My Socks Off
LOL, Laughing out loud
LSHMBB, Laughing So Hard My Belly is Bouncing
LSHMBH, Laughing So Hard My Belly Hurts
LSHTTARDML, Laughing So The Tears Are Running Down My Leg
LTLYB, Love To Love You Baby
LTNS , Long Time No See
LTS , Laughing To Self
LUWAMH , Love You With All My Heart
LY , Love Ya
m or f?, (Are you) male or female? (I am hoping you’re
MEGO, My Eyes Glaze Over
MLA , Multiple Letter Acronym
MOF, Matter Of Fact
MORF, Male OR Female
MOTAS, Member of the Appropriate Sex
MOTM, Member of the Month
MOTOS, Member of the Opposite Sex
MOTSS, Member of the Same Sex
MTF, More To Follow
MYOB, Mind Your Own Business
NADT, Not A Darn Thing
NAVY, Never Again Volunteer Yourself
NBD, No Big Deal
NFG, No Freeping Good
NFW, No Freeping Way
NHOH, Never Heard Of Him/Her
NIMBY, Not In MY Back Yard
NINO, Nothing in, nothing out
NOYB, None of your business
NP, No Problem
NQA, No Question Asked
NRN, No Reply Necessary
NTIM, Not That It Matters
NTIMM, Not That In Matters Much
NTYMI, Now That You Mention It
NUI, Network User Identification
O, Over (to you)
OB or OBJ, OBligatory Joke
OIC, Oh, I see
OL , Old Lady (wife, girlfriend)
OM , Old Man (husband, boyfriend)
OO, Over and Out
OTBW, Oh, By the Way
OTF, On the Floor
OTL, Out To Lunch
OTOH, On The Other Hand
OTT, Over The Top
OTTH, On the third hand
OTTOMH , Off The Top of My Head
PABG, Packing a Big Gun
PAW, Parents Are Watching
PBM, Play by Mail (Games)
PDN, Public Data Network
PDS , Please Don’t Shoot
PFM, Pure F***ing Magic
PITA, Pain In The Ass
Plokta, Press Lots of keys to abort
PM , Private Message
PM, Preventive Maintenance
PMBI, Pardon my butting in
PMFBI, Pardon Me for butting in
PMFJI, Pardon Me For Jumping In
PMJI, Pardon my Jumping in
PMP, Peed My Pants
POAHF , Put On A Happy Face
POM, Phase Of the Moon
POSSLQ, Person of Opposite Sex sharing living quarters
POV, Point Of View; also Persistence of Vision a popular freeware raytracing graphics package.
PPPP, Previous Paragraph was Polemical Position
QSL , Reply
QSO , Conversation
QT, Cutie
RAD, Raw – Unadulterated Dumbness
RE, Re-hello (hello again) or re-hi
RFD, Request For Discussion
RHIP, Rank Has Its Privileges
RL, Real Life
RLCO, Real Life Conference
RNA, Ring, No Answer
ROFL, Rolling On Floor Laughing
ROFLAPMP, ROFL And Peeing My Pants
ROFLMAO, ROFL My A** Off
ROFLMAOAY , ROFLMAO At You
ROFLMAOPMP , ROFLMAO Peeing My Pants
ROFLMAOWTIME, ROFLMAO With Tears In My Eyes
ROFLUTS, ROFL Unable to Speak
ROFLUTS , …Unable to Speak
ROFLWTIME , …With Tears In My Eyes
ROTFL, Rolling On The Floor Laughing
ROTFLMAO, Rolling On The Floor Laughing My Ass Off
ROTM, Right On The Money
RPG, Role Playing Game
RT, Real Time
RTFM, Read the f***ing manual
RTSM , Read The Stupid Manual!
SETE , Smiling Ear To Ear
SFLA, Stupid Four Letter Acronym
sheesh, I (pb) am totally exasperated.
SHID, Slaps Head In Disgust
shrug , I (DeJ) haven’t a clue.
SIG, Special Interest Group
SMOP, Small Matter of Programming
SNAFU, Situation normal, all fouled up
SNERT, Snot-Nosed Egotistical Rude Teenager
SO , Significant Other
SOS, Same old stuff
SOT, Short Of Time
SOTMG, Short Of Time Must Go
SSDD, Same stuff, different day
SUFID, Screwing Up Face in Disgust
SUPWY, What’s up with you?
SUP, What’s Up?
SWAG, Scientific Wild A** Guess
SWAK, Sealed With A Kiss
SWEIN, So What Else Is New?
SWL , Screaming With Laughter
SWMBO, She who must be obeyed
SYS , See You Soon
Sysop, System Operator
SYT, Sweet Young Thing
TA , Thanks Again
TAFN, Thats all for now
TANJ, There Ain?t No Justice
TANSTAAFL, There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch; from Robert Heinlein’s “The Moon is a Harsh Mistress”
TBYB, Try Before You Buy
TCOY, Take Care Of Yourself
TDM, Too Dang Many
TFS, Three Finger Salute (Ctl-Alt-Del)
TFTT, Thanks For The Thought
TGIF, Thank God it?s Friday
TIA, Thanks In Advance (also aTdHvAaNnKcSe or advTHANKSance)
TIC, Tongue In Cheek
TILII, Tell It Like It Is
TLA, Three Letter Acronym
TM, Thread Mangler
TNT, Till Next Time
TNX 1.0E6, ThaNKS a million (also TNX1M)
TOY, Thinking Of You
TPTB, The Power That Be
TSJD, Texas Size Jelly Donut
TSR, Terminate and stay resident program
TSR, Totally Stupid Rules
TTBOMK, To The Best Of My Knowledge
TTFN , Ta Ta For Now
TTL4N, That the lot for now
TTUL or TTYL, Talk To You Later
TTYS, Talk To You Soon
UOK?, Are You OK?
WAEF, When All Else Fails
WAG, Wild A** Guess
WB, Welcome Back
WIMP, Windows, Icons, Mouse, Pointing
WOA, Work Of Art
WOFTAM, Waste of Flaming time and money
woggle, to shake your butt (like Eeyore does)
WRT, With Respect To
WTF, What the Fuck
WTFDIK, What the Freep Do I Know
WTH, What/Who The Hell (or H**, or sub an ‘F’ for the ‘H’)
WYGIWYPF, What you get is what you pay for
WYSBYGI, What you see before you get it
WYSIWYG, What you see is what you get
YA, Yet Another
YADS, Yet Another DOS Shell
YAFIYGI, You Asked For It – You Got It
YBS, You’ll Be Sorry
YG, Young Gentleman
YL, Young Lady
YM, Young Man