Πρόστιμα σε Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου, αυτεπάγγελτα ή και κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών, προέβη στη διενέργεια ακροάσεων εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για ζητήματα που αφορούσαν την παραβίαση της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών, κατά το διάστημα 1/11/2007 έως 1/3/2008. Ως αποτέλεσμα των ακροάσεων, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίαση την επιβολή διοικητικών προστίμων ως εξής:

1) Στις εταιρείες Τeledome, Tellas και Vivodi επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ, 100.000 ευρώ και 100.000 ευρώ, αντιστοίχως, για περιπτώσεις αυθαίρετης ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα και αυθαίρετης ακύρωσης αιτήσεων κατάργησης προεπιλογής.

Για τα προαναφερθέντα πρόστιμα, η Ολομέλεια εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να αποστείλει τις σχετικές Αποφάσεις στην Εισαγγελία.

2) Για τη μη παροχή στοιχείων ή/και την κατά πολύ εκπρόθεσμη παροχή στοιχείων αναφορικά με καταγγελίες καταναλωτών, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμα στις ακόλουθες εταιρείες:

– Στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε , ύψους 180.000 ευρώ
– Στην εταιρεία Vodafone, ύψους 160.000 ευρώ
– Στην εταιρεία On Telecoms, ύψους 150.000 ευρώ
– Στην εταιρεία Vivodi, ύψους 200.000 ευρώ
– Στην εταιρεία Teledome, ύψους 230.000 ευρώ
– Στην εταιρεία Forthnet, ύψους 290.000 ευρώ
-Στην εταιρεία Hellas on Line ύψους 150.000 ευρώ
– Στην εταιρεία ΤΕΛΛΑΣ ύψους 190.000 ευρώ

Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου κάθε εταιρείας ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η έλλειψη ανταπόκρισης στις διαβιβαστικές επιστολές της ΕΕΤΤ αναφορικά με καταγγελίες καταναλωτών, ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών και ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης υποβολής στοιχείων στην ΕΕΤΤ.

Σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης δήλωσε: "Η ΕΕΤΤ θα συνεχίζει να καταπολεμά τυχόν αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες ταλαιπωρώντας τον καταναλωτή, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο έλεγχος της αγοράς θα εντατικοποιηθεί, μέσω συνεχών ακροάσεων και αυτεπάγγελτων ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, προκειμένου να απολαμβάνει ο καταναλωτής σωστή εξυπηρέτηση και να μην αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν ή τον εξαπατούν".

http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/NewsReleases/PressReleases/DT_27_06_08_3.html