Προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Ένα site με στόχο την προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την ενημέρωση φορέων, ειδικών ομάδων-στόχων και του κοινού για το θέμα, καθώς και με επίδειξη των δυνατοτήτων της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν και links για την λίστα συγκριτικών Πινάκων Τιμών xDSL και Internet, Παρατηρητήριο Τιμών Συνδέσεων στο Internet.

http://ru6.cti.gr/broadband/el/index.php