Πρόβλημα windowsupdate με windows xp installation+sp2+sp3

Εάν κάνετε καινούργια εγκατάσταση τα xp, περάσετε το sp2 και μετά το sp3 (η ακόμη και nlited xp+sp2 και από πάνω το sp3) ίσως να μην μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση τα updates (ακόμη και τα critical που κατεβαίνουν μέσα από τα windows).

Λύση: κάντε re-register τα .dll files για το windowsupdates

1ον: κάντε stop τις  Background Intelligent Transfer Service (BITS), .ASPnet  (εάν κάνατε εγκατάσταση το .net)  και τις CryptographicServices από το  administrative tools
2ον: κάντε rename τους φακέλους SoftwareDistribution και Catroot2 μέσα στο Windows/System32
3ον: ξεκινήστε πάλι τα BITS,AUTOMATIC UPDATES ,CRYPTOGRAPHIC SERVICES

4ον:κάντε register τα παρακάτω από command line (ή πιο εύκολα φτιάξτε ένα αρχείο .bat και γράψτε μέσα τα παρακάτω)

cd /d %SystemRoot%system32
Regsvr32 wups2.dll /s
Regsvr32 licdll.dll /s
Regsvr32 regwizc.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 comcat.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /i /s
regsvr32 asctrls.ocx /s
regsvr32 oleaut32.dll /s
regsvr32 shdocvw.dll /I /s
regsvr32 shdocvw.dll /s
regsvr32 browseui.dll /s
regsvr32 browseui.dll /I /s
regsvr32 msrating.dll /s
regsvr32 mlang.dll /s
regsvr32 hlink.dll /s
regsvr32 mshtmled.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
regsvr32 plugin.ocx /s
regsvr32 sendmail.dll /s
regsvr32 scrobj.dll /s
regsvr32 mmefxe.ocx /s
regsvr32 corpol.dll /s
regsvr32 jscript.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 imgutil.dll /s
regsvr32 thumbvw.dll /s
regsvr32 cryptext.dll /s
regsvr32 rsabase.dll /s
regsvr32 inseng.dll /s
regsvr32 iesetup.dll /i /s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 actxprxy.dll /s
regsvr32 dispex.dll /s
regsvr32 occache.dll /s
regsvr32 occache.dll /i /s
regsvr32 iepeers.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /i /s
regsvr32 cdfview.dll /s
regsvr32 webcheck.dll /s
regsvr32 mobsync.dll /s
regsvr32 pngfilt.dll /s
regsvr32 licmgr10.dll /s
regsvr32 icmfilter.dll /s
regsvr32 hhctrl.ocx /s
regsvr32 inetcfg.dll /s
regsvr32 tdc.ocx /s
regsvr32 MSR2C.DLL /s
regsvr32 msident.dll /s
regsvr32 msieftp.dll /s
regsvr32 xmsconf.ocx /s
regsvr32 ils.dll /s
regsvr32 msoeacct.dll /s
regsvr32 inetcomm.dll /s
regsvr32 msdxm.ocx /s
regsvr32 dxmasf.dll /s
regsvr32 l3codecx.ax /s
regsvr32 acelpdec.ax /s
regsvr32 mpg4ds32.ax /s
regsvr32 voxmsdec.ax /s
regsvr32 danim.dll /s
regsvr32 Daxctle.ocx /s
regsvr32 lmrt.dll /s
regsvr32 datime.dll /s
regsvr32 dxtrans.dll /s
regsvr32 dxtmsft.dll /s
regsvr32 WEBPOST.DLL /s
regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
regsvr32 POSTWPP.DLL /s
regsvr32 CRSWPP.DLL /s
regsvr32 FTPWPP.DLL /s
regsvr32 FPWPP.DLL /s
regsvr32 WUAPI.DLL /s
regsvr32 WUAUENG.DLL /s
regsvr32 ATL.DLL /s
regsvr32 WUCLTUI.DLL /s
regsvr32 WUPS.DLL /s
regsvr32 WUWEB.DLL /s
regsvr32 wshom.ocx /s
regsvr32 wshext.dll /s
regsvr32 vbscript.dll /s
regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
exit 

τρέξτε το .bat και μετά λογικά θα μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση τα updates (σε εμένα τουλάχιστον δούλεψε).

το πρόβλημα ίσως να αντιμετωπίζεται με nlite ενσωμάτωση του sp3. 

Αφήστε το σχόλιο σας στο "Πρόβλημα windowsupdate με windows xp installation+sp2+sp3"

Σχολιάστε