Ο διαδικτυακός τομέας ‘.eu’ θα είναι επίσης διαθέσιμος στο κυριλλικό και στο ελληνικό αλφάβητο

Όσοι μιλούν Βουλγαρικά και Ελληνικά σύντομα θα είναι σε θέση να διαθέτουν ιστοτόπους .eu στη γλώσσα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε σήμερα νέους κοινοτικούς κανόνες για να καταστούν ικανοί οι χρήστες του Διαδικτύου και οι επιχειρήσεις να καταχωρούν ονομασίες τομέων στο .eu χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες και των 23 επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες πλέον περιλαμβάνονται η κυριλλική και η ελληνική γραφή. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή εφέτος ο τομέας .eu θα είναι επίσης διαθέσιμος στα αλφάβητα που χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, οι Έλληνες και οι Κύπριοι, όπως και στους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε άλλες γλώσσες. Μέχρι τώρα, οι Τσέχοι μπορούσαν να χρησιμοποιούν μόνο 27 από 42 χαρακτήρες, οι δε Λιθουανοί 23 από 32. Μια νέα έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα ανωτάτου επιπέδου της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι ο αριθμός των καταχωρημένων ονομάτων στον τομέα .eu (τη στιγμή αυτή περί τα 3 εκατομμύρια) αυξήθηκε κατά 11   % τόσο το έτος 2007 όσο και το 2008.

« Τρία έτη μετά τα εγκαίνιά του, ο τομέας .eu έχει καταστεί προτιμώμενη επιλογή ενός αυξανόμενου αριθμού επιχειρήσεων και πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν να διαλέξουν μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή ταυτότητα. Η προτίμηση του .eu αποτελεί πολύ απλό τρόπο για τις επιχειρήσεις να δείξουν ότι είναι εγκατεστημένες σε μία από τις 27 χώρες της ΕΕ και υπόκεινται στα υψηλά πρότυπα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προστασία δεδομένων, κανόνες για τους καταναλωτές ή για τους κανονισμούς των χρηματαγορών της ΕΕ», δήλωσε η αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης Επίτροπος κα Viviane Reding. « Αποτελεί φυσικό επακόλουθο οι ονομασίες τομέα που επιλέγονται από τους Ευρωπαίους να μπορούν να είναι το ίδιο ποικιλόμορφες όσο η ίδια η Ευρώπη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αποφασίσαμε ότι θα πρέπει το .eu να διατίθεται σε όλα τα αλφάβητα που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και να δίνει τη δυνατότητα χρήσης όλων των χαρακτήρων στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε σήμερα τους κανόνες για το ν τομέα .eu ώστε να καταστεί δυνατό στους χρήστες του Διαδικτύου να καταχωρούν ονόματα τομέα .eu με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών αλφαβήτων, όπως το κυριλλικό ή το ελληνικό.

Μέχρι τώρα, τα καταχωρημένα ονόματα τομέα στον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu μπορούσαν να περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες "a" έως "z", τα ψηφία "0" έως "9" και "-". Στο μέλλον, θα είναι δυνατόν να καταχωρούνται στον τομέα ".eu" ονόματα με τη χρήση χαρακτήρων όπως τα "à", "?", "ä", "ψ" ή "?".

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα μπορούν να καταχωρούν ονόματα τομέα σε μη λατινικές γραφές, πράγμα ουσιαστικής σημασίας για γλώσσες όπως τα Ελληνικά και τα Βουλγαρικά. Σήμερα η Βουλγαρία, με 9 . 578 καταχωρημένα ονόματα τομέα .eu, έχει έναν από τους μικρότερους αριθμούς τέτοιων ονομάτων (βλέπε παράρτημα) .

Αναμένεται ότι οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν περαιτέρω την ελκυστικότητα τ ων ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου της Ευρώπης. Προκειμένου να καταχωρίσουν όνομα τομέα .eu, οι χρήστες του Παγκόσμιου Ιστού πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι τρία έτη αφού εγκαινιάστηκε , ο τομέας .eu εξακολουθεί να γίνεται όλο και δημοφιλέστερος. Ο αριθμός των καταχωρημένων ονομάτων τομέα .eu αυξήθηκε κατά 11   % αμφότερα τα έτη 2007 και 2008. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι η δαπάνη καταχώρησης μειώθηκε από 10 € σε 5 € το 2007, και εκ νέου σε 4 € το 2008. Το .eu επεκτείνεται ιδιαίτερα ταχέως στην Ανατολική Ευρώπη, με αύξηση του αριθμού ονομάτων κατά 149% στην Πολωνία μεταξύ 2006 και 2008, και 142% στη Λιθουανία.

Το .eu επέτυχε να καταστεί ο τέταρτος πλέον δημοφιλής κωδικός χώρας τομέα ανωτάτου επιπέδου της Ευρώπης, υπολειπόμενος μόνο από τα .de (Γερμανία), .uk (Ηνωμένο Βασίλειο) και .nl (Κάτω Χώρες). Το .eu αποτελεί τον ένατο πλέον χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως τομέα. Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Σουηδικής Προεδρίας της ΕΕ έχει όνομα τομέα τον .eu: http://www.se2009.eu , πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Ιστορικό

Από τον Απρίλιο 2006 που άνοιξε για όλους τους κατοίκους της ΕΕ και τους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ( IP/06/476 ), το .eu κατέφερε να κερδίσει την προτίμηση του κοινού. Κατά την πρώτη επέτειό του, είχαν ήδη καταχωρηθεί 2,5 εκατομμύρια ονόματα τομέα .eu ( IP/07/483 ), ενώ το 2007 προστέθηκαν άλλα 300.000 ονόματα του ίδιου τομέα ( IP/08/530 · IP/09/536 ).

Η διαχείριση του .eu έχει ανατεθεί στην EURid , ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό. Η EURid ετοιμάζεται για την επίσημη δρομολόγηση διεθνοποιημένων ονομάτων τομέα που θα υπάγονται στο .eu.

Η σημερινή έκθεση προόδου σχετικά με το .eu διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1044&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en