Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Μια νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, μέσω διαδικτύου, εγκαινιάζει σήμερα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Η ενεργοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Αιτήσεων «e-αίτηση» αποτελεί τομή στον τομέα της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του Οργανισμού.
Στο εξής, ο άνεργος και η επιχείρηση που αξιοποιούν τις ενεργητικές δράσεις απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή τους σε όλα τα νέα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση http://www.oaed.gr.
Στην παραπάνω διεύθυνση, ενεργοποιώντας την «e-αίτηση», οι χρήστες του διαδικτύου θα βρίσκουν, μαζί με τις πληροφορίες για κάθε νέο πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός, την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα αίτησης, την οποία θα μπορούν να συμπληρώσουν και να την υποβάλλουν απευθείας, ηλεκτρονικά. Επίσης, θα βρίσκουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) στους αριθμούς:
210 9989136, 210 9989014 και 210 9989016.


Πως λειτουργεί το σύστημα «e – αίτηση»
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών αιτήσεων: Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχείρησης, που συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν ανέργους, μέσω των προγραμμάτων ΝΘΕ του ΟΑΕΔ και η Αίτηση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, που συμπληρώνεται από εγγεγραμμένους ανέργους, που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ, για να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση (ΝΕΕ).
Κάθε φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης περιλαμβάνει «υποχρεωτικά πεδία» τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε η αίτηση να μπορεί να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά.
Οι επιχειρήσεις (και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυμούν να προσλάβουν ανέργους) συμπληρώνουν τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και τον αριθμό των θέσεων που επιθυμούν να καλύψουν μέσω του προγράμματος, ανά ειδικότητα (γίνεται επιλογή από σχετική λίστα), καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού που ζητούν.
Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων, οι επιχειρήσεις επιλέγουν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ της περιοχής έδρας τους, στην οποία γίνεται άμεση αποστολή της αίτησης. Η αίτηση εμφανίζεται αυτόματα στο τερματικό του αρμόδιου διαχειριστή του προγράμματος. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό στις ειδικότητες που ζητά η επιχείρηση, η αίτηση καταχωρείται («καταχώρηση»). Διαφορετικά τίθεται σε «αναμονή», μέχρι την ανεύρεση προσωπικού που να πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει η επιχείρηση.
Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο αρμόδιος υπάλληλος του ΟΑΕΔ επικοινωνεί με την επιχείρηση, επισκέπτεται την έδρα της και παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται στο πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προωθείται στο στάδιο της προέγκρισης. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ υποδεικνύει τους προς πρόσληψη ανέργους.
Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας προχωρούν, εντός ενός μήνα, στην πρόσληψη, την οποία κοινοποιούν εγγράφως στον ΟΑΕΔ. Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα περνάει στο στάδιο της «έγκρισης». Η αίτηση απορρίπτεται εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι κάποια από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή από τα δικαιολογητικά που παραδίδονται στον ΟΑΕΔ δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Οι υποψήφιοι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση για να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση, πρέπει, πριν την υποβολή της αίτησης, να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας-επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ. Συμπληρώνουν τα προσωπικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία της δραστηριότητάς τους (της ατομικής τους επιχείρησης). Περιγράφουν επίσης, στο αντίστοιχο πεδίο, που περιλαμβάνει η e-αίτηση, τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού τους σχεδίου, με βάση το οποίο γίνεται η αξιολόγηση της αίτησης. Επιλέγουν από τη σχετική λίστα την Υπηρεσία, το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή έδρας της ατομικής επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγέλματός τους.
Η αίτησή τους προωθείται αμέσως στην Τριμελή Επιτροπή του ΟΑΕΔ, για επεξεργασία (στάδιο «καταχώρησης»). Η Τριμελής Επιτροπή αξιολογεί το επιχειρηματικό σχέδιο και τα στοιχεία της αίτησης (στάδιο «αξιολόγηση»). Στη συνέχεια εγκρίνει ή απορρίπτει το επιχειρηματικό σχέδιο (στάδιο «έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου» ή «απόρριψη επιχειρηματικού σχεδίου»).
Εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο εγκριθεί, (η έγκρισή του συνιστά προέγκριση ένταξης στο πρόγραμμα), ελεγκτής του ΟΑΕΔ επισκέπτεται την έδρα του ελεύθερου επαγγελματία, για να διαπιστώσει, στον επιτόπιο έλεγχο, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στο πρόγραμμα (όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους και περιγράφονται στο πληροφοριακό έντυπο). Εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, γίνεται «έγκριση χρηματοδότησης». Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, γίνεται «απόρριψη χρηματοδότησης».
Μόλις η αίτηση (ΝΘΕ ή ΝΕΕ) καταχωρηθεί, στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη εμφανίζεται μήνυμα, που βεβαιώνει ότι η αίτηση καταχωρήθηκε επιτυχώς. Στο μήνυμα εμφανίζεται και ο αριθμός της αίτησης, καθώς επίσης και επιλογή εκτύπωσής της.
Όσοι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, μπορούν να ελέγχουν την πορεία της, μέσω του πεδίου «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» που θα βρουν στην κεντρική σελίδα της «e-αίτησης». Συμπληρώνουν τον αριθμό της αίτησης, τον ΑΦΜ της επιχείρησης και το πρόγραμμα για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση. Στην οθόνη του υπολογιστή τους θα εμφανιστούν η επωνυμία της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία, ο αριθμός της αίτησης και η ημερομηνία καταχώρησής της καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.
Ηδη, από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στα πρώτα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή για τα προγράμματα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και το πρόγραμμα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης μέσω της στήριξης των ατομικών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην διοικητική περιφέρεια της Αττικής.