Έρευνα του Νέου ΙΝΚΑ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές από τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και internet

Η έρευνα διενεργήθηκε την χρονική περίοδο από 1.6.2007 μέχρι 31.12.2007. Το σύνολο των αθροιζόμενων καταγγελιών που δέχθηκαν οι συνεργάτες μας στα γραφεία του Νέου ΙΝΚΑ, εγγράφως και επωνύμως, με fax, e-mail ή ταχυδρομική επιστολή, με πρωτοβουλία πάντα των καταναλωτών (220 στον αριθμό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα), έφτασαν τις 309 σε συνολικό αριθμό (όλα τα στοιχεία είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου). Η κάθε μία καταγγελία αφορούσε συγκεκριμένο πάροχο και ο σκοπός της ήταν η συνδρομή και συμβουλή του Νέου ΙΝΚΑ προς επίλυση των προβλημάτων που ανέκυπταν.

Διευκρινίζουμε, ότι στο δείγμα της παρούσας έρευνας δεν περιλαμβάνονται οι τηλεφωνικές καταγγελίες καθώς και οι ανώνυμες.
Στην έρευνα μας θεωρήσαμε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε κατηγοριοποίηση των καταγγελιών που δεχθήκαμε, προκειμένου να έχουμε ακριβή και πλήρη εικόνα όχι μόνο για το πόσα προβλήματα παρουσιάζει η κάθε εταιρεία αλλά και για το ποια είναι η φύση των προβλημάτων αυτών.
Οι εταιρίες οι οποίες συμπεριελήφθησαν στην έρευνα είναι αυτές για τις οποίες δεχθήκαμε καταγγελίες και είναι, με αλφαβητική σειρά, οι ακόλουθες :
Forthnet, Hellas on Line, Netone, On Telecoms, Otenet (για τις υπηρεσίες internet), Teledome, Tellas, Vivodi και Vodafone.

Αναφορικά με την εταιρία Vodafone, διευκρινίζουμε ότι οι καταγγελίες που ελήφθησαν υπ’ όψη δεν αφορούν στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά μόνο στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών internet.

Σύμφωνα με την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι τις περισσότερες καταγγελίες, από όλες τις εταιρίες που συμπεριελήφθησαν στην έρευνα τις δεχθήκαμε για την εταιρία Οn Telecoms, οι οποίες έφτασαν το ποσοστό του 29%. Ακολουθεί η Forthnet με 21%, η Τellas με 13%, η HellasonLine με 12%, η Vivodi με 10%, η Teledome με 6%, Otenet και Vodafone με 4%, και η Νetone με 1%

Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες στις οποίες διαχωρίσαμε τις καταγγελίες,

  • στην κατηγορία που αφορά στην «καθυστέρηση για νέα σύνδεση» δεχθήκαμε τις περισσότερες καταγγελίες για την Οn Telecoms και την Forthnet,
  • στην κατηγορία για τα «τεχνικά προβλήματα», πρώτη αναδείχθηκε η OnTelecoms με 40 καταγγελίες και ακολουθεί η Forthnet με 23.
  • στην κατηγορία «προβληματικής επικοινωνίας» με την εταιρία προκειμένου να επιλυθεί το εκάστοτε πρόβλημα, χειρότερες αναδεικνύονται ισοψηφώντας η On Telecoms και η Forthnet.
  • στην κατηγορία «επιθυμώ την διακοπή της σύνδεσης μου» λόγω προβλημάτων με την εταιρία, πρώτη εταιρία στην παρουσίαση δυσχερειών στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αναδεικνύεται η On Telecoms, με δεύτερη την Tellas
  • τέλος, στην κατηγορία «οικονομικών διαφορών», πρώτη σε καταγγελίες εταιρεία αναδείχθηκε η Forthnet με δεύτερη την On Telecoms.

    Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλες τις κατηγοριοποιήσεις για τις εταιρίες.

    Πηγη: Νεο ΙΝΚΑ