Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών

Στο Ηράκλειο θα δημιουργηθεί η έδρα Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).
Τα καθήκοντα της Υπηρεσίας είναι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους, η δημιουργία δικτύου συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που υπάρχουν και η παρακολούθηση της εξέλιξης των προτύπων ασφαλείας.

Περισσότερα:
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=618476&lngDtrID=252