Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης στην Περιφέρεια

Θετική απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε το υπουργείο Οικονομίας σχετικά με το περιεχόμενο και τους όρους υλοποίησης του έργου ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε όλη την Περιφέρεια, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013.

Στην έγκριση της Επιτρόπου κ.Ντ.Χούμπνερ επισημαίνεται ότι η πρόταση υλοποίησης του έργου πληροί τους όρους χρηματοδότησης που θέτει η Ε.Ε. και προσδιορίζεται η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε 73,5 εκατ. ευρώ, ήτοι στο 70% της συνολικής δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης του έργου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση της Ψηφιακής Στρατηγικής αφορά στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια. Στο πλαίσιο του έργου, η χώρα (πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης) θα χωρισθεί σε επτά ισοδύναμες περιοχές, κάθε μια εκ των οποίων θα αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας.

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας θα ενισχύσει τις επενδύσεις ιδιωτών σε αυτές τις περιοχές κατά 50%, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υποδομών για το γρήγορο Ιντερνετ. Στο σχεδιασμό της Ειδικής Γραμματείας περιλαμβάνονται, επίσης, πρόσθετες προβλέψεις για την ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες, προκειμένου να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα σε υψηλότερες ταχύτητες και με χαμηλότερο κόστος.

Μέσω της παρέμβασης επιδιώκεται να αυξηθεί η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, από το 0,1% του πληθυσμού το 2004 και 1,5% το 2005, σε τουλάχιστον 7% έως το 2008, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη να ανέλθει σε τουλάχιστον 90% έως το 2008, από περίπου 65% το 2005. Οι προδιαγραφές του έργου θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση το Μάιο του 2006 και θα ακολουθήσει η προκήρυξή του.

Πηγή: ΑΠΕ (www.ana.gr)