Αναβάθμιση στην αναβάθμιση για τον Firefox

Δεν προλάβαμε να εγκαταστήσουμε την έκδοση 2.0.0.8 στον Firefox η οποια προεβη σε 200!!! διορθώσεις παρακαλώ στον browser, κι οι του Mozilla μας ενημερώνουν ότι δουλεύουν για την αναβάθμιση 2.0.0.9 η όποια θα επιλύσει κάποια bugs που εμφανιστήκαν με την 2.0.0.8.
Τα προβλήματα που εμφανιστήκαν είναι τα παρακάτω όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Mozila.

• Bug 400406 – Firefox will ignore the “clear” CSS property when used beneath a box that is using the “float” property. There is a temporary workaround JS/CSS code available for web developers with affected layouts.
• Bug 400467 – Windows Vista users will get “Java not found” or “Java not working” errors when trying to load Java applets after updating. To fix this, users can right-click the Firefox icon and “Run as administrator”, then browse to a page with a Java applet — doing this once will fix the problem and permanently restore Java functionality.
• Bug 396695 – Add-ons are disabled after updating. Users can fix this problem by opening their profile folder and removing three files (extensions.rdf, extensions.ini and extensions.cache)
• Bug 400421 – Removing a single area element from an image map will cause the entire map to disappear. There is no workaround available at this time.
• Bug 400735 – Some Windows users may experience crashes at startup. There is no workaround available at this time.

Παρατηρούμε ότι ασήμαντες δυσλειτουργίες του browser όπως η κατάρρευση κατά την έναρξη του δεν θα λυθούν στην επερχόμενη αναβάθμιση.

http://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2007/10/22/firefox-2008-update-to-be-updated/